YVES TRANSPORT
Bruggestraat 271
8730 Beernem
Belgium
Phone 050/35.60.18
Fax 050/36.01.42
info@yvestransport.be
 

grotere fotogrotere fotogrotere foto

Mission.
Doelstelling.
Directieverklaring.

MISSION

De directie van Yves Transport stelt als hoogstliggende bedrijfsdoelstelling :
Onze klanten de beste kwaliteit bieden in nationaal en internationaal goederentransport

Het actieterrein van ons bedrijf situeert zich in het nationaal en internationaal goederentransport. Daarvoor stellen we een vloot van trekkers en chassis ter beschikking van onze klanten.

Wij staan  in voor het transporteren van de trailers en containers.

De directie van Yves Transport verstaat onder “de beste kwaliteit” :

Buiten het voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van de klanten (al dan niet vastgelegd op papier), de vervoerder zijn, die beter is in uitvoering dan zijn rechtstreekse concurrenten.

Hiervoor doet het bedrijf enerzijds beroep op de feed-back van zijn klanten. Anderzijds maakt de directie periodieke evaluaties van de gepresteerde activiteiten.

Yves Transport wil niet alleen voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen van de klant, maar in de practische uitvoering ook de beste zijn door zijn eigen kwaliteit voortdurend te meten en te evalueren.

Onder "practische uitvoering" worden alle facetten van het bedrijf beschouwd. Dit wil zeggen dat de kwaliteitsdoelstelling geldt voor alle afdelingen in het bedrijf : de verkoop, de inkoop van de onderaanneming en garagediensten, de planning, de uitvoering en de administratieve afwerking.


Om onze kwaliteit te meten en te evalueren heeft de directie volgende meetpunten bepaald :

*  De vastgestelde klachten en tekortkomingen
*  De verkregen processen-verbaal
*  Het aantal claims op het claimsregister
*  Het aantal mechanische defecten aan de wagens.
*  De resultaten van de interne audits.

Up.

 

DOELSTELLINGEN VAN ONS KWALITEITSSYSTEEM

De directie heeft zijn kwaliteitssysteem opgebouwd om :

*  Een efficiente manier van werken te behouden
*  Een continuďteit in ons kwaliteitsniveau te verzekeren
*  Nieuwkomers snel in te werken
*  Een systeem te hebben voor het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening
*  Duidelijke afspraken op papier te hebben onder de vorm van procedures en instructies.


Verder heeft de directie beslist om zijn kwaliteitssysteem te ontwikkelen op basis van de norm ISO 9001 en dit kwaliteitssysteem door een onafhankelijke partij te laten certifieren. Daarmee bevestigen we nog eens extra ons kwaliteitsniveau ten opzichte van onze klanten.

Up.

 

DIRECTIEVERKLARING

Reeds sedert de beginjaren heeft Yves Transport een politiek gevoerd waarin kwaliteit als een belangrijke factor naar voor kwam.

Het hiermee bereikte hoge kwaliteitsniveau wensen we nu vast te leggen volgens de ISO 9002 norm, om van daaruit de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven bewaken en waar nodig nog verder aan te scherpen.

Het bereiken van dit hoge kwaliteitsniveau is slechts mogelijk dankzij de inzet van het volledige bedrijf. In ons kwaliteitssysteem wordt daarom de nadruk gelegd op de betrokken-heid van alle medewerkers.

Om aan te tonen dat kwaliteit niet zomaar een slogan is in ons bedrijf, maar een daadwerkelijk gestuurd beleidsdoel, heeft ondergetekende de verantwoordelijkheid voor het op punt stellen en het bewaken van het kwaliteitssysteem zelf ter hand genomen.

Ondergetekende verwacht van alle medewerkers een bijzondere inspanning om onze manier van werken voortdurend in vraag te stellen en om aldus ons kwaliteitssysteem op basis van ISO 9002 voortdurend te verbeteren.

Deze manier van werken dient een garantie te vormen voor continuiteit en een gezonde verdere economische expansie van ons bedrijf..

Yves Van Acker,

Up.
 

 

Layout by www.nemegeer.com